ارتباط با ما

شرکت بازرگانی کوه ویسی


تهران ؛ خيابان بهار شمالی، خيابان جواد كارگر، شماره ۸۶
کد پستی: ۱۵۶۳۷۱۶۵۱۸
 

 
۷۷۵۳۳۱۷۳ (۲۱)  ۰۰۹۸
۷۷۵۳۳۲۰۰ (۲۱)  ۰۰۹۸
داخلی مستقیم آموزش :   ۳
داخلی مستقیم خدمات اجرایی :   ۴
 

 
آموزش: training@koohveisi.com
خدمات اجرایی: operation@koohveisi.comاز طریق فرم زیر نیز می توانید با ما در ارتباط باشید