شرکت بازرگانی کوه ویسی 

آدرس: تهران ؛ خيابان بهار شمالي، خيابان جواد كارگر شماره ۸۶

  ۱۵۶۳۷۱۶۵۱۸کد پستی ا

شماره تماس :  ۷۷۵۳۳۱۷۳  (۲۱)  ۰۰۹۸
               ۷۷۵۳۳۲۰۰       
                                
داخلی مستقیم آموزش :   ۳
پست الکترونیک آموزش:
training@koohveisi.com


داخلی مستقیم خدمات اجرایی :   ۴

پست الکترونیک خدمات اجرایی:
operation@koohveisi.com


داخلی فکس:  ۲

از فرم زیر می توانید با ما در ارتباط باشید