استعلام تکنسین

تکنیسین
در صفحه اصلی سایت رسمی اتحادیه ایراتا، اعتبار گواهی نامه تکنسین های ایراتا را می توان با وارد کردن نام خانوادگی (طبق پاسپورت) و شماره ایراتا (شماره 5 رقمی) هر تکنسین، مطابق با شکل زیر استعلام گرفت.


در این استعلام اعتبار، سطح و تاریخ انقضا گواهی نامه تکنسین ها مشخص می گردد.