تقویم آموزشی

تاریخ هایی که به طور همرنگ میباشد ؛ زمان های آموزشی میباشد 
بطور مثال : 11 دی لغایت 17 دی ماه طول زمان یک دوره میباشد ؛ که به رنگ سبز
مشخص گردیده